ផ្លែប៉ោមខ្មៅ

$ 4.55 / 1 គីឡូក្រាម

ផ្លែប៉ោមខ្មៅ

តម្លៃក្នុង 1 គីឡូក្រាម
ប្រភេទផលិតផល: , លក្ខណៈសម្គាល់ៈ